Училище с минало, чийто опит усвояваме, настояще, което градим и бъдеще, в което вярваме.

     Училището осигурява задълбочена общообразователна подготовка на учениците в основната образователна степен от 1 до 7 клас, както и целодневно обучение за всички ученици от висококвалифицирани и мотивирани педагози.

    Директор, 16 учители, съвместно с Училищно настоятелство и родителски активи създават условия за развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците, за формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешки ценности, уважение и толерантност към различните етноси и култури, прагматична насоченост, самостоятелност и инициативност в социалната адаптация на личността.

Предимства и възможности на нашето училище:

 • Добре оборудвани и приветливи класни стаи със запазен  възрожденски дух в цялостната визия на училището;
 • 20160913_152425Екипна работа на преподавателите и съвременни интерактивни методи на преподаване;
 • Стимулиране на личната изява на детето-творец;
 • Разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности;
 • Сигурност и ангажирано отношение към личността на ученика – предимство на малкото училище;
 • Екологично, здравно и гражданско образование;
 • Ранно чуждоезиково обучение –
 • английски език
 • Компютърна грамотност;%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0
 • „На училище без раница” за 1 – 4 клас;
 • Представителна униформа;
 • Здравословен обяд.