Отлично представяне на педагогическите специалисти от Софийска област в VІ Национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, в гр. Банско
В периода от 27 до 29 април 2022 г. в град Банско беше проведена VІ Национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, която се организира съвместно от МОН и Синдиката на българските учители.
Академичното жури допусна до презентиране 5 педагогически специалисти от следните образователни институции от Софийска област:
1. Ели Велкова Сотирова – старши учител по ,,Физика и астрономия“ в СУ ,,Неофит Рилски“ – град Долна баня, която презентира добра практика на тема: ,,Физиката лесна и интересна“;
2. Надежда Драганова Василевска – старши учител по математика в ТПГ ,,Стамен Панчев“ – град Ботевград, която презентира добра практика на тема: ,,Всички заедно към приобщаването и задържането на учениците в риск“;
3. Ани Аврамова-Шейнова – старши учител в начален етап в ОУ ,,Христо Максимов“ – град Самоков, която беше класирана със своята добра практика на тема: ,,Приложение на проектния метод в начална училищна възраст“;
4. Танита Васкова Соколова – учител в ОУ ,,Васил Левски“ – село Ярлово, община Самоков, която презентира своята добра практика на тема: ,,Животните в реките, моретата и океаните“;
5. Радостина Василева Балабанова – учител в ДГ ,,Звънче“ – град Самоков, която презентира своята добра практика на тема: ,,Театралното изкуство-форма и средство за повишаване на социалната култура на децата в предучилищна възраст“.
Танита Соколова от ОУ ,,Васил Левски“ – с. Ярлово представи също добра практика от името на г-жа Ани Аврамова – Шейнова от Основно училище „Христо Максимов“ – град Самоков, която не успя да участва в Конференцията по здравословни причини.
Педагогическите специалисти от Софийска област представиха блестящо своите добри практики пред проф. Янка Тоцева – преподавател в Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – град Благоевград и г-жа Нурселин Казак – главен експерт в дирекция ,,Приобщаващо образование“ в МОН. На Конференцията присъства Йордан Томов – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София област. Всички педагогически специалисти от Софийска област, участвали в VІ Национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, получиха лично от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева удостоверенията си с присъдени 2 квалификационни кредита.
Благодарим на Танита Соколова за отличното представяне на нашата практика!
Новината е публикувана на сайта на РУО София-област.
https://www.ruobg.com/news/read/id/2656
Снимка: https://www.facebook.com/photo/?fbid=457632759497830&set=a.190987936162315