Страницата е разработена във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 5.10.2018 г.

Тук можете да намерите информация относно:

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – Документ 1
  2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища – Документ 2
  3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища – Документ 3
  4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – Документ 4
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – Документ 5
  6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – Документ 7